Tuan Hoang Ba

@tuan97

Viet Nam, Binh Duong

Institution: thu dau mot university

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

EQSTR QBSELECT
IOIBIN QMAX
KAGAIN QMAX2
NKCITY SKWTHR
NKMINES VMSCRMBL
PKADKP VOEASY
POST

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

HEAP1
XOINC
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.