Đoàn Quang Trung

@trungcbg

Viet Nam, Bắc Giang

Institution: THPT Chuyên Bắc Giang

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

C11SEQ NKREZ SUBSTR
HAM12 NTSEQ V8ORG
KINV PALINY
LIS QBSEGPAR
MATCH1 QBSELECT
MINCUT QMAX2
NKJUMP SKWLTH

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.