Tomasz Tretkowski

@tretkowskitom

Poland, Sopot

Institution: Gdansk University of Technology

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

JEDNAKOS MZVRK
LATGACH4 WORDCNT
M00PAIR
M3TILE
MMASS
MRECAMAN
MUL2COM

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.