Trần Tiến

@trantien308

Viet Nam, Ho Chi Minh

Institution: THPT Trần Phú

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

KMIN
NKTARDY

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

FLOYD
LIS
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.