Nguyễn Quang Trường Trận

@trannqt

Viet Nam, Hồ Chí Minh

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

LIQ QBSTR
LTPMSEQ VMSORT
MDIGITS2
PNUMBER
POST
QBHEAP
QBSEQ

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

MMOD29
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.