tran khang

@trankhang

Viet Nam, Quy Nhơn

Institution: UIT

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CHESSCBG HSPC14J MELE3 NKPATH QBHEAP TREAT
AMSSEQ CHNREST IDCODE MESSAGE NKPOS QBHV TTRAVEL
AREA CHNTOWER INSUL METERAIN NKRACING QBMAX TTRIP
AUCTION COIN34 IOIBIN MILITARY NKREZ QBMSEQ TWO
AZNET COLLECT KAGAIN MINK NKSEQ QBMST TWOBLACK
BALLGMVN COMPANY3 KDIFF MIXUP2 NKSEV QBPAL TWOSUM
BAOVE COMPUTER KGSS MMASS NKSGAME QBPOINT UPGRANET
BASEH COND KINV MMAXPER NKSP QBRECT V11WATER
BCDIV COUNTCBG KKDD MPILOT NKTABLE QBSCHOOL V8ORG
BEADSNB COUNTPL KMIN MPRIME NKTARDY QBSEGPAR V8SCORE
BGBOARD COWGIRL KPLANK MPRIME1 NKTEAM QBSELECT VBF1
BILL CRECT KQUERY MRECAMAN NKTICK QBSEQ VBGRASS
BINARY CRITICAL KQUERY2 MREPLBRC NKTRIO QBSQUARE VBOARD
BINLADEN CROSS12 KWAY MSTICK NOIXICH QBSTR VCOLDWAT
BINPACK CRYPTKEY LATGACH MTWALK NTHUGE QBTICKET VCOWFLIX
BLAND CTNBULLS LATGACH4 MULONE NTPFECT QHROAD VDANGER
BLGEN CTREE LEM1 MYSTERY NTSEQ QMAX VECTOR
BONES CUTSEQS LEM3 NDCCARD NTTREE QMAX2 VMSORT
BONGDA DEMSO LIGHT NEAREST NUMBER QTSEQ VMST
BONUS DHEXP LINEGAME NK05DSRT NUMCON QUAD VMSUBSTR
BWPOINTS DIGIT0 LIQ NK05ORDR PALINY RBULL VMUNCH
C11BC2 DQUERY LIS NKABD PBCDEM REFORM VNCUT
C11BEAU DTDOI LITES NKBM PBCDIV ROADS VNEMPIRE
C11CAVE DTKSUB LNACS NKBRACKE PBCGANGS ROTATION VO17LAN
C11GAME2 DTTUI1 LQDDIV NKBUILD PBCSEQ SCOLLECT VODIVIDE
C11GENIE DTTUI2 LQDFARM NKCABLE PCIRCLE SEARCH VODONCAY
C11ID ELEVATOR LQDGONME NKCITY PNUMBER SEC VOHAUCAN
C11KM FIBVAL LUBENICA NKDIVSEQ POST SEQ198 VOTREE
C11PAIRS FINDNUM MATCH1 NKFLOW POTATO SHHV VRATF
C11PNUM FIRS MATCH2 NKGUARD PRODUCT SPBINARY VSTEPS
C11PRIME FLOYD MAUGIAO NKH PTRANG SPSEQ VUKVN
C11SEQ FOCUS MAXARR1 NKINV PTREE STABLE WEATHER
C11STR2 FWATER MBIPALIN NKJUMP PVOI14_1 STNODE WORDCNT
C11SUM GPMB MBLAST NKLEAGUE PVOI14_3 SUBSTR YUGI
C11TOUCH GRAPH_ MCLEAN NKLETTER PWALK SUMAA
C11TRCNT GSS MCOINS NKLINEUP PWRFAIL TCDFZ
CBUYING HAF1 MDIGITS NKMAXSEQ QBBISHOP TFIELD
CENTRE28 HBTLCA MDIGITS2 NKNUMFRE QBBUILD THEME
CHAIN2 HEAP1 MDOLLS NKONEARC QBCIRARC TJALG
CHEER HIREHP MEDIAN NKPALIN QBDIVSEQ TOURS13

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ASSIGN1 CHUOIHAT DTGAME MACHINE NKBUS QTREEV
ASSIGN4 CRATE EGG MCARDS POWER SETNJA
BIGNUM CTNOWN FLOW1 MSE06H QBCAKE SHTH
BINARY2 DIVREL LCA NK05MNIM QBTRANS STONE1
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.