Anh Đức

@tranduc0954

Viet Nam, Dong Hoi City

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

CENTRE28 SEQ198
CHAIN2 SUBSTR
DTTUI1 TOURS13
GRAPH_ VECTOR
GSS VMSUDOKU
QBGAME
QMAX

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

LQDDIV QMAX2
QBHEAP
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.