Phat Ho

@tp1638

Viet Nam, hue

Institution: Quoc Hoc Hue

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CRATE KKDD MDOLLS NKREZ QBSTR TREEPATH
AMSSEQ CREC01 KMEDIAN MEDIAN NKSEQ QBTICKET TTRIP
AREA CRITICAL KMIN MELE2 NKSEV QBTREEK TWO
BARIC CROSS12 KPASS MESSAGE NKSP QHROAD TWOOPERS
BARICAVN CTNBULLS KQUERY MINCOST NKTABLE QMAX TWOSAT
BCDIV CTNOWN KQUERY2 MINCUT NKTEAM QMAX2 UPGRANET
BCHESS DEGREE KSEQ1 MMAXPER NKTEST QMAX3VN V11WATER
BESTSPOT DHCAT KVIP MNERED NKTICK QMAX4 V8ORG
BINARY DHCIRCUI LATGACH MPIGS NKTOSS QTDIVSEQ V8SORT
BINARY2 DIGIT LCS2X MPILOT NKTRIO QTGIFT1 VBOARD
BINLADEN DISNEY1 LEM1 MREPLBRC NSRAIL RABGAME VCOWFLIX
BINPACK DISNEY2 LEM3 MSE06H NTSEQ RBULL VDANGER
BLAND DPER LEM5 MSTICK NTSURF REVAMP VECTOR
BLGEN DQUERY LEM6 MTWALK NUMBER ROBOCON VKNIGHTS
BONES DTDOI LEM7 MZVRK OWN2 ROPER VMATRIX
BONUS DTGAME LGAME NEAREST PARIGAME SAFENET2 VMCODE
BRACKET EGG LINEGAME NETACCEL PBCDEM SCOLLECT VMDOMINO
C11ANT ELEVATOR LIQ NKBRACKE PBCGANGS SEQ198 VMRR
C11BC1 FBRICK LIS NKBUILD PBCPOINT SETNJA VMSWAP
C11BC2 FINDNUM LIS2VN NKCABLE PBCWATER SHCH VMYT
C11CAL FIRS LITES NKCITY PCYCLE SHHV VNEMPIRE
C11CAVE FLOYD LNACS NKCNT1 PNUMBER SHTH VN_ZR_I
C11GAME2 FWATER LQDDIV NKFLOW PTQMSEQ SKFIB VN_ZR_II
C11KM GCDSUM LQDFIBO NKGUARD PTRANG SPBINARY VODIVIDE
C11ROOKS GONDOR LQDFIBO2 NKINV PVOI14_4 SPFIBO VOLIS
C11SEQ2 GRAPH_ LQDGONME NKLEAGUE PWALK SPSEQ VOSMAXK
C11STAR GSS LQDRACE NKLEAVES PWRFAIL STABLE VOSPLAY
C11SUM HAF1 LSFIGHT NKLEXIC QBAGENTS STEEL VOSSEQ
CAR HAOI6000 LUBENICA NKLINEUP QBBUILD STMERGE VOSTRAVL
CATALAN HSPC14H M00PAIR NKLUCK QBCIRARC STNODE VPDOMINO
CENTRE28 INCVN M3TILE NKMAXSEQ QBDIVSEQ STONE1 VSTEPS
CHEER IOIBIN MARBLE NKMOBILE QBGAME STRHFI WEATHER
CHESSCBG IVANA MAXARR1 NKMOU QBMAX SUBSTR XUCXAC
CHNREST KAGAIN MAXCUB NKPALIN QBMST SUMS YPKTH
CHNTOWER KANDP MBIPALIN NKPARITY QBPAL TJALG YUGI
CHUOIHAT KCOIN MBLAST NKPATH QBRECT TORCH
COIN34 KCOLLECT MCARDS NKPOLICE QBROBOT TPMOVE
COLLECT KDIFF MCLEAN NKPOLY QBSCHOOL TPMZVRK
COLOREC KGSS MCLONUM NKPOS QBSEQ TRAFFICN
COUNTPL KINV MCONVOI NKRACING QBSQUARE TREAT

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.