Phat Ho

@tp1638

Viet Nam, hue

Institution: Quoc Hoc Hue

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CRATE KKDD MCONVOI NKRACING QBSQUARE TREAT
AMSSEQ CREC01 KMEDIAN MDOLLS NKREZ QBSTR TREEPATH
AREA CRITICAL KMIN MEDIAN NKSEQ QBTICKET TTRIP
BARIC CROSS12 KPASS MELE2 NKSEV QBTREEK TWO
BARICAVN CTNBULLS KQUERY MESSAGE NKSP QHROAD TWOOPERS
BCDIV CTNOWN KQUERY2 MINCOST NKTABLE QMAX TWOSAT
BCHESS DEGREE KSEQ1 MINCUT NKTEAM QMAX2 UPGRANET
BESTSPOT DHCAT KVIP MMAXPER NKTEST QMAX3VN V11WATER
BINARY DHCIRCUI LATGACH MNERED NKTICK QMAX4 V8ORG
BINARY2 DIGIT LCS2X MPIGS NKTOSS QTDIVSEQ V8SORT
BINLADEN DISNEY1 LEM1 MPILOT NKTRIO QTGIFT1 VBOARD
BINPACK DISNEY2 LEM3 MREPLBRC NSRAIL RABGAME VCOWFLIX
BLAND DPER LEM5 MSE06H NTSEQ RBULL VDANGER
BLGEN DQUERY LEM6 MSTICK NTSURF REVAMP VECTOR
BONES DTDOI LEM7 MTWALK NUMBER ROBOCON VKNIGHTS
BONUS DTGAME LGAME MZVRK OWN2 ROPER VMATRIX
BRACKET EGG LINEGAME NEAREST PARIGAME SAFENET2 VMCODE
C11ANT ELEVATOR LIQ NETACCEL PBCDEM SCOLLECT VMDOMINO
C11BC1 FBRICK LIS NKBRACKE PBCGANGS SEQ198 VMRR
C11BC2 FINDNUM LIS2VN NKBUILD PBCPOINT SETNJA VMSWAP
C11CAL FIRS LITES NKCABLE PBCWATER SHCH VMYT
C11CAVE FLOYD LNACS NKCITY PCYCLE SHHV VNEMPIRE
C11GAME2 FWATER LQDDIV NKCNT1 PNUMBER SHTH VN_ZR_I
C11KM GCDSUM LQDFIBO NKFLOW PTQMSEQ SKFIB VN_ZR_II
C11ROOKS GONDOR LQDFIBO2 NKGUARD PTRANG SPBINARY VODIVIDE
C11SEQ2 GRAPH_ LQDGONME NKINV PVOI14_4 SPFIBO VOLIS
C11STAR GSS LQDRACE NKLEAGUE PWALK SPSEQ VOSMAXK
C11SUM HAF1 LSFIGHT NKLEAVES PWRFAIL STABLE VOSPLAY
CAR HAOI6000 LUBENICA NKLEXIC QBAGENTS STEEL VOSSEQ
CATALAN HSPC14H M00PAIR NKLINEUP QBBUILD STMERGE VOSTRAVL
CENTRE28 INCVN M3TILE NKLUCK QBCIRARC STNODE VPDOMINO
CHEER IOIBIN MARBLE NKMAXSEQ QBDIVSEQ STONE1 VSTEPS
CHESSCBG IVANA MATCH2 NKMOBILE QBGAME STRHFI WEATHER
CHNREST KAGAIN MAXARR1 NKMOU QBMAX SUBSTR XUCXAC
CHNTOWER KANDP MAXCUB NKPALIN QBMST SUMS YPKTH
CHUOIHAT KCOIN MBIPALIN NKPARITY QBPAL TJALG YUGI
COIN34 KCOLLECT MBLAST NKPATH QBRECT TORCH
COLLECT KDIFF MCARDS NKPOLICE QBROBOT TPMOVE
COLOREC KGSS MCLEAN NKPOLY QBSCHOOL TPMZVRK
COUNTPL KINV MCLONUM NKPOS QBSEQ TRAFFICN

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.