Kundam Ka

@toilagun2004

Viet Nam, Vinh

Institution: Birla Institute of Technology, Mesra

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BALLGMVN MESSAGE OPTCUT
C11STR2 MINK POST
DTTUI2 NKGUARD QBMST
ILSMATH NKINV V11TOUR
INSUL NKTICK VCOWFLIX
IOIBIN NTTREE
LIS NUMCON

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

GSS SPSEQ
PALINY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.