Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

FLOYD PNUMBER
HIWAY POST
LIQ PYRAMID2
MATCH1 SUBSTR
NKINV
NKMSG
NKREZ

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BAOVE NK05MNIM PCIRCLE
MULONE PAIRINT PYTHAEQ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.