Thien Nu Hoang

@thiennu274

Viet Nam, Sóc Trăng

Institution: THPT Chuyen NTMK

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CBUYING HIREHP MIXUP2 NKREZ QBROBOT V8ORG
AMSSEQ CENTRE28 HOUSES MMAXPER NKSEQ QBSCHOOL V8SCORE
ASSIGN1 CHATCHIT HSPC14A MOVE12 NKSGAME QBSEGPAR VBF2
AUCTION CHEAT HSPC14J MPRIME NKSTEP QBSELECT VBGRASS
AVLBIT CINEMA INSUL MRECAMAN NKTARDY QBSEQ VBOARD
AZNET CLEAR INTEGER7 MSTICK NKTICK QBSQUARE VCOLDWAT
BALLGMVN CNMARBLE IOIBIN MTWALK NOIXICH QBSTR VCOWFLIX
BARICAVN COLLECT JEWELNB MULONE NUCLEAR QBTICKET VDANGER
BCDIV COLOREC JOBSET MYSTERY NUMCON QMAX VMCANDLE
BEADSNB COMNET KAGAIN NDCCARD ONE4EVER QTDIVSEQ VMCOMP
BGBOARD COPRIMES KBUILD NETACCEL PALINY QTSEQ VMDAOBIT
BGMINE COUNTCBG KDEL NETWRKNB PARIGAME QUAD VMKEY
BIGNUM COWGIRL KDIFF NK2MFS PBCDEM QUEENNB VMLP
BILL CROSS12 KGSS NKABD PBCJUMP REFORM VMMTFIVE
BINARY CRUELL KINV NKBAS PBCSEQ REVAMP VMQUABEO
BINLADEN CRUELL2 KMIN NKBM PBCWRI ROBOCON VMRESTO
BLAND CRYPTKEY KPLANK NKBUS PERIODNB ROTATION VMRR
BLGEN CUTSEQS KSEQ1 NKCABLE PNUMBER SAFENET2 VMSQUARE
BONES CWAY LASCALE NKCITY POST SBOOST VMSUBSTR
BONUS DEMSO LATGACH4 NKDEC POST3 SEARCH VMUNCH
BONUS13 DHEXP LCS2X NKDIVSEQ POWER SEARCH1 VNEMPIRE
BWPOINTS DHFRBUS LEM NKEDIT PRAVO SHHV VOBOARD2
C11BC2 DHFUNC LEM1 NKFLOW PTQMSEQ SKPV15_5 VODIVIDE
C11BEAU DHLOCK LEM3 NKGOLF PTRANG SPSEQ VOGAME
C11CAVE DHLOCO LEM5 NKGUARD PTREE STABLE VOGCDSUM
C11CUT DHRECT LINEGAME NKH PVOI14_1 STMERGE VOITSORT
C11GAR DHSERV LIQ NKINV PVOI14_2 STNODE VOMOVREC
C11GENIE DIGIT0 LIS NKJUMP PVOI14_3 SUBSTR VOS2SUM
C11ID DIVSEQQ LKNIGHT NKLAND PVOI14_5 TAYTRUC VOSLIS
C11KM DTDOI LNACS NKLEAGUE PWALK TBIKE VOSMAXK
C11LOCK ELEVATOR LQDGONME NKLETTER QBBISHOP TCDFZ VOSNSEQ
C11PAIRS FIBVAL LSTAR NKLINEUP QBDIVSEQ TFIELD VOSRTRI
C11PINES FINDNUM LUCKY13 NKLP QBGAME TGPASCAL VOSSEQ
C11PNUM FIRS LUCKYNUM NKMAXSEQ QBHEAP TJALG VOSSEVEN
C11PRIME FLOYD MATCH1 NKMINES QBHV TOURS13 VOSTR
C11ROOKS FWATER MAUGIAO NKMOBILE QBMARKET TRAVEL12 VOSTRIBO
C11SEQ3 GRAPH_ MAXARR1 NKNUMFRE QBMAX TREELINE VRATF
C11STR2 HAM12 MDIGITS2 NKPALIN QBMSEQ TRILAND VSTEPS
C11SUM HBTLAST MDOLLS NKPATH QBMST TTRIP WCALC
C11TRCNT HBTLCA MINCUT NKPATROL QBPAL TWO WEATHER
C11WATER HEAP1 MINK NKPOS QBPOINT TWOSUM WORDCNT
CAPITAL HELPPM MINROAD NKRACING QBRECT V11WATER ZABAVA

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

AREA HUGEKNAP LIS2VN LQDFIBO NEAREST
CARDS LATGACH LQDDIV LQDFIBO2 YPKTH
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.