Nguyen Duc Anh

@thedeath1202

Viet Nam, vinh

Institution: THPT Chuyên Phan Bội Châu

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS BRACKET C11XU DRASHOOT LUCKYNUM NKPANO STMERGE
ALADDIN BUBBA1 C11YARD DTTUI1 MBLAST NKPOLICE STNODE
ALAKE BWPOINTS CARDSHUF DUGOVI MESSAGE1 NKPOLY TOURS13
ALERT C11BC2 CBUYING EQ MINK NKPOS TREEPATH
ALLOW C11BEAU CHEAT F1 MPILOT NKREZ TRES
ANARC09I C11CAL CHESSCBG FBRICK MPRIME NKSEV UPGRANET
ANT C11CAVE CINEMA FIBVAL MYSTERY NKTEST V8ORG
ARITHSEQ C11COMP CLEAR FIRE NCOB NKTICK V8SCORE
ASSASSIN C11CUT CMP FOCUS NDCCARD NOTE VECTOR
AUCTION C11DK2 COLOREC FOURPOS NK05MNIM NTSEQ VMDOTA
AVLBIT C11DOLL COMNET GAME3112 NKABD NUMBER VMROOK
BAABO C11FBR COP3 GLOVE NKBUS ONE4EVER VMSUDOKU
BALLGMVN C11GAR COUNTCBG GRAPH NKCABLE OPTCUT VMUNCH
BAOVE C11HUM COWGIRL GROUP NKGOLF ORGAN VO17PHD
BASEH C11KM CPPSET HAM12 NKINV PAGODA VO17TV
BCDIV C11LOCK CRUELL HBTLCA NKJUMP PETROLM VOBOARD
BESTSPOT C11NHL CRYPTKEY HEAP1 NKLAND PHEPNHAN VOROOM
BINARY C11PIPI CT HINHTHOI NKLEAGUE POST3 VOSMAXK
BINARY2 C11PNUM CTAIN INTEGER7 NKLEAVES PVOI14_2 VOSSEVEN
BINPACK C11ROOKS CTNAB KINGDOM NKLETTER PVOI14_3 VOXOR
BINTREE C11SEQ CTNEWS KMIN NKLINEUP QBDIVSEQ VRATF
BIRD C11SEQ3 CTNOWN KQUERY NKLP QBHEAP WEATHER
BLAND C11SEVEN CUTRECT LATGACH NKMINERS QBSELECT
BONES C11STAR DEMSO LATGACH4 NKMINES QBTICKET
BONGDA C11STR2 DHCAT LIQ NKMOBILE QMAX
BONUS C11SWAP DHLOCK LIS NKNUMFRE QMAX2
BONUS13 C11TEST DHLOCO LITES NKONEARC SEQ198
BOXES C11TRCNT DQUERY LQDGONME NKPALIN STEEL

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BWGAME COLOROOK DTKSUB MEDQUERY PARIGAME
C11STR CVPDROME LEM1 NKFLOW PIZZALOC
CATGO DBRACKET M00PAIR PALINY TCDFZ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.