Minh Tu Nguyen

@tamditiensinh

Korea, Republic Of, Seoul

Institution: Seoul National University of Science and Tech

알고리즘과 데이터 구조와 사랑에 빠지는 사람. 특별한 취미는 경쟁력있는 프로그래밍 경시대회이다. 게다가 축구하기 진짜 좋아한다 :D

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COWGIRL HSPC14A MAXARR1 NKMOBILE QBHV UPGRANET
ADS CPPSET HSPC14C MCITYHAL NKNUMFRE QBMAX V11WATER
AMSSEQ CROSS12 HSPC14F MCLEAN NKPALIN QBMSEQ V8ORG
ANT CRUELL HSPC14H MCLONUM NKPATH QBMST V8SCORE
ASSIGN1 CRUELL2 HSPC14I MCOINS NKPOS QBPOINT VBF1
AUCTION CTF HSPC14J MDIGITS2 NKRACING QBRECT VBF2
BALLGMVN CTNBULLS HSPC14L MESSAGE NKREZ QBSCHOOL VBGRASS
BASEH CTREE INSUL MINCUT NKSEQ QBSELECT VBOARD
BCDIV CWAY INTEGER7 MINK NKSGAME QBSEQ VCOLDWAT
BEADSNB DANCING IOIBIN MINROAD NKSTEP QBSQUARE VCOWFLIX
BFCHAL DGOLD JOBSET MIXUP2 NKTARDY QBSTR VDANGER
BGMINE DHEXP KAGAIN MMASS NKTEAM QBTICKET VECTOR
BIGNUM DHLOCO KBSUDOKU MMMGAME NKTICK QMAX VMDAOBIT
BINLADEN DHRECT KDEL MPILOT NOIXICH QMAX2 VMDOMINO
BLGEN DHTABLE2 KGSS MPRIME NSP QOS VMGOLD
BLOPER DIFF KINV MPRIME1 NTTREE QTREE3 VMLP
BONES DIGIT0 KMIN MRECAMAN NUMBERS ROADS VMRESTO
BONUS DQUERY KPLANK MRECT1 NUMCON ROBOCON VMRR
BONUS13 DTDOI KSPREE MSE07B ONE4EVER ROTATION VMSORT
BWPOINTS DTKSUB KTUAN MTHCN PAGAIN SEARCH VMSQUARE
C11BC2 DTTUI1 LASCALE MULONE PAGODA SEARCH1 VMTEST
C11BEAU DUGOVI LATGACH MYSTERY PALINY SHHV VMUNCH
C11CAVE ELEVATOR LATGACH4 NBFA PBCDEM SPSEQ VO17PHD
C11DOLL ETF LCA NDCCARD PBCDIV STABLE VO17SORT
C11ID EXPAR LCS2X NEAREST PBCGANGS STMERGE VOBRACK
C11PAIRS FBRICK LEM2 NK05MNIM PBCWATER STNODE VODIVIDE
C11PNUM FIB LEM3 NKABD PCIRCLE STONE1 VOJLEV
C11PRIME FIBVAL LEM4 NKBAS PCYCLE STRANGE VOROOM
C11SEQ FIRS LINEGAME NKBM PERIODNB SUBSTR VOSMAXK
C11SEQ3 FLOYD LIQ NKCABLE PHEPNHAN SUM3 VOSNET
C11STR2 FWATER LIS NKCITY PNUMBER SUMXOR VOSRTRI
C11SUM GAME3112 LITES NKCNT1 POST TAYTRUC VOSSEVEN
C11TRCNT GPMB LNACS NKDIVSEQ POST3 TCDFZ VOSTR
CBUYING GRAPH_ LSFIGHT NKEDIT POTATO TEST VOSTRIBO
CENTRE28 GSS LSTAR NKFLOW POWER THEME VRATF
CHATCHIT HAM12 LTPMSEQ NKGUARD PVOI14_1 TJALG VSTEPS
CHESSCBG HBT1D LUCKYNUM NKINV PWALK TOURS13 VWORDPOW
CMP HEAP1 M3TILE NKJUMP PYRAMID2 TRAVEL12 WCALC
COLOREC HELPPM MATCH1 NKLETTER QBBISHOP TRIBE WEATHER
COPRIMES HIWAY MATCH2 NKLINEUP QBGAME TTRIP WORDCNT
COUNTCBG HOUSES MAUGIAO NKMAXSEQ QBHEAP TWOSUM XAYNHA

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

COIN34 DHCAT METERAIN PTQMSEQ
CT LABUDOVI NKTABLE SCOLLECT
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.