Minh Tu Nguyen

@tamditiensinh

Korea, Republic Of, Seoul

Institution: Seoul National University of Science and Tech

알고리즘과 데이터 구조와 사랑에 빠지는 사람. 특별한 취미는 경쟁력있는 프로그래밍 경시대회이다. 게다가 축구하기 진짜 좋아한다 :D

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COWGIRL HSPC14C MCITYHAL NKNUMFRE QBMAX V11WATER
ADS CPPSET HSPC14F MCLEAN NKPALIN QBMSEQ V8ORG
AMSSEQ CROSS12 HSPC14H MCLONUM NKPATH QBMST V8SCORE
ANT CRUELL HSPC14I MCOINS NKPOS QBPOINT VBF1
ASSIGN1 CRUELL2 HSPC14J MDIGITS2 NKRACING QBRECT VBF2
AUCTION CTF HSPC14L MESSAGE NKREZ QBSCHOOL VBGRASS
BALLGMVN CTNBULLS INSUL MINCUT NKSEQ QBSELECT VBOARD
BASEH CTREE INTEGER7 MINK NKSGAME QBSEQ VCOLDWAT
BCDIV CWAY IOIBIN MINROAD NKSTEP QBSQUARE VCOWFLIX
BEADSNB DANCING JOBSET MIXUP2 NKTARDY QBSTR VDANGER
BFCHAL DGOLD KAGAIN MMASS NKTEAM QBTICKET VECTOR
BGMINE DHEXP KBSUDOKU MMMGAME NKTICK QMAX VMDAOBIT
BIGNUM DHLOCO KDEL MPILOT NOIXICH QMAX2 VMDOMINO
BINLADEN DHRECT KGSS MPRIME NSP QOS VMGOLD
BLGEN DHTABLE2 KINV MPRIME1 NTTREE QTREE3 VMLP
BLOPER DIFF KMIN MRECAMAN NUMBERS ROADS VMRESTO
BONES DIGIT0 KPLANK MRECT1 NUMCON ROBOCON VMRR
BONUS DQUERY KSPREE MSE07B ONE4EVER ROTATION VMSORT
BONUS13 DTDOI KTUAN MTHCN PAGAIN SEARCH VMSQUARE
BWPOINTS DTKSUB LASCALE MULONE PAGODA SEARCH1 VMTEST
C11BC2 DTTUI1 LATGACH MYSTERY PALINY SHHV VMUNCH
C11BEAU DUGOVI LATGACH4 NBFA PBCDEM SPSEQ VO17PHD
C11CAVE ELEVATOR LCA NDCCARD PBCDIV STABLE VO17SORT
C11DOLL ETF LCS2X NEAREST PBCGANGS STMERGE VOBRACK
C11ID EXPAR LEM2 NK05MNIM PBCWATER STNODE VODIVIDE
C11PAIRS FBRICK LEM3 NKABD PCIRCLE STONE1 VOJLEV
C11PNUM FIB LEM4 NKBAS PCYCLE STRANGE VOROOM
C11PRIME FIBVAL LINEGAME NKBM PERIODNB SUBSTR VOSMAXK
C11SEQ FIRS LIQ NKCABLE PHEPNHAN SUM3 VOSNET
C11SEQ3 FLOYD LIS NKCITY PNUMBER SUMXOR VOSRTRI
C11STR2 FWATER LITES NKCNT1 POST TAYTRUC VOSSEVEN
C11SUM GAME3112 LNACS NKDIVSEQ POST3 TCDFZ VOSTR
C11TRCNT GPMB LSFIGHT NKEDIT POTATO TEST VOSTRIBO
CBUYING GRAPH_ LSTAR NKFLOW POWER THEME VRATF
CENTRE28 GSS LTPMSEQ NKGUARD PVOI14_1 TJALG VSTEPS
CHATCHIT HAM12 LUCKYNUM NKINV PWALK TOURS13 VWORDPOW
CHESSCBG HBT1D M3TILE NKJUMP PYRAMID2 TRAVEL12 WCALC
CMP HEAP1 MATCH1 NKLETTER QBBISHOP TRIBE WEATHER
COLOREC HELPPM MATCH2 NKLINEUP QBGAME TTRIP WORDCNT
COPRIMES HIWAY MAUGIAO NKMAXSEQ QBHEAP TWOSUM XAYNHA
COUNTCBG HOUSES MAXARR1 NKMOBILE QBHV UPGRANET

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

COIN34 DHCAT METERAIN PTQMSEQ
CT LABUDOVI NKTABLE SCOLLECT
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.