Nguyen Minh Tu

@tamditiensinh

Korea, Republic Of, Seoul

Institution: Seoul National University of Science and Tech

알고리즘과 데이터 구조와 사랑에 빠지는 사람. 특별한 취미는 경쟁력있는 프로그래밍 경시대회이다. 게다가 축구하기 진짜 좋아한다 :D

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CPPSET HSPC14F MCLEAN NKPALIN QBMSEQ V8ORG
ADS CROSS12 HSPC14H MCLONUM NKPATH QBMST V8SCORE
AMSSEQ CRUELL HSPC14I MCOINS NKPOS QBPOINT VBF1
ANT CRUELL2 HSPC14J MDIGITS2 NKRACING QBRECT VBF2
ASSIGN1 CTF HSPC14L MESSAGE NKREZ QBSCHOOL VBGRASS
AUCTION CTNBULLS INSUL MINCUT NKSEQ QBSELECT VBOARD
BALLGMVN CTREE INTEGER7 MINK NKSGAME QBSEQ VCOLDWAT
BASEH CWAY IOIBIN MINROAD NKSTEP QBSQUARE VCOWFLIX
BCDIV DANCING JOBSET MIXUP2 NKTARDY QBSTR VDANGER
BEADSNB DGOLD KAGAIN MMASS NKTEAM QBTICKET VECTOR
BFCHAL DHEXP KBSUDOKU MMMGAME NKTICK QMAX VMDAOBIT
BGMINE DHLOCO KDEL MPILOT NOIXICH QMAX2 VMDOMINO
BIGNUM DHRECT KGSS MPRIME NSP QOS VMGOLD
BINLADEN DHTABLE2 KINV MPRIME1 NTTREE QTREE3 VMLP
BLGEN DIFF KMIN MRECAMAN NUMBERS ROADS VMRESTO
BLOPER DIGIT0 KPLANK MRECT1 NUMCON ROBOCON VMRR
BONES DQUERY KSPREE MSE07B ONE4EVER ROTATION VMSORT
BONUS DTDOI KTUAN MTHCN PAGAIN SEARCH VMSQUARE
BONUS13 DTKSUB LASCALE MULONE PAGODA SEARCH1 VMTEST
BWPOINTS DTTUI1 LATGACH MYSTERY PALINY SHHV VMUNCH
C11BC2 DUGOVI LATGACH4 NBFA PBCDEM SPSEQ VO17PHD
C11BEAU ELEVATOR LCA NDCCARD PBCDIV STABLE VO17SORT
C11CAVE ETF LCS2X NEAREST PBCGANGS STMERGE VOBRACK
C11DOLL EXPAR LEM2 NK05MNIM PBCWATER STNODE VODIVIDE
C11ID FBRICK LEM3 NKABD PCIRCLE STONE1 VOJLEV
C11PAIRS FIB LEM4 NKBAS PCYCLE STRANGE VOROOM
C11PNUM FIBVAL LINEGAME NKBM PERIODNB SUBSTR VOSMAXK
C11PRIME FIRS LIQ NKCABLE PHEPNHAN SUM3 VOSNET
C11SEQ FLOYD LIS NKCITY PNUMBER SUMXOR VOSRTRI
C11SEQ3 FWATER LITES NKCNT1 POST TAYTRUC VOSSEVEN
C11STR2 GAME3112 LNACS NKDIVSEQ POST3 TCDFZ VOSTRIBO
C11SUM GPMB LSFIGHT NKEDIT POTATO TEST VRATF
C11TRCNT GRAPH_ LSTAR NKFLOW POWER THEME VSTEPS
CBUYING GSS LTPMSEQ NKGUARD PVOI14_1 TJALG VWORDPOW
CENTRE28 HAM12 LUCKYNUM NKINV PWALK TOURS13 WCALC
CHATCHIT HBT1D M3TILE NKJUMP PYRAMID2 TRAVEL12 WEATHER
CHESSCBG HEAP1 MATCH1 NKLETTER QBBISHOP TRIBE WORDCNT
CMP HELPPM MATCH2 NKLINEUP QBGAME TTRIP XAYNHA
COPRIMES HIWAY MAUGIAO NKMAXSEQ QBHEAP TWOSUM
COUNTCBG HOUSES MAXARR1 NKMOBILE QBHV UPGRANET
COWGIRL HSPC14C MCITYHAL NKNUMFRE QBMAX V11WATER

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

COIN34 DHCAT METERAIN PTQMSEQ
CT LABUDOVI NKTABLE SCOLLECT
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.