Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BONUS13 SUBSTR
GRAPE SUMXOR
NKGUARD UPGRANET
NKLETTER VBGRASS
NKMAXSEQ
QBSELECT
STMERGE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.