@quochuynda4

Viet Nam

Institution: TRUONG THPT CHUYEN DAI HOC VINH

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

C11SEQ MDIGITS2 NKPALIN STRANGE
CMP MEO NKSGAME SUMXOR
GAME3112 MPRIME NKTICK VBF2
INSUL NBFD PNUMBER VCOWFLIX
INTEGER7 NKABD POST3 VSTEPS
LIQ NKINV QBGAME XMAS
LNACS NKNUMFRE QBSTR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BIGNUM DTGAME IOI2008 SUBSTR
CATALAN INCVN SPBINARY TOTALODD
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.