Retired Coder

@psucoder

Viet Nam, Ho Chi Minh City

Institution: T47

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

LINEGAME
NEAREST
NKLINEUP
NKSGAME
POST
VUKVN

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.