Nguyen Toan

@pitago_no_1

Viet Nam, Vinh

Institution: KHOI CHUYEN DAI HOC VINH

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CRECT KIDSMATH MDOLLS NKMARS POWER SUMXOR
ALADDIN CRUELL KINV MDOSTAVA NKMAXSEQ PRODUCT SUPERSUM
AREA CRUELL2 KMIN MEO NKMINES PTRANG TABLIC
ASSIGN1 CTNBULLS KNIGHTS1 MESSAGE NKMSG PWALK TAPN
AUCTION CTNEWS KPASS MINCOST NKNL PWRFAIL TCDFZ
BAOVE CTNOWN KPLANK MINK NKNL2 PYRAMID2 TEST
BARICAVN CTREE KSPREE MINMOVE NKNLACE QBAGENTS THEME
BASEH CUTRECT KTUAN MIXUP2 NKNUMFRE QBBISHOP THREE
BCDIV CWAY KWAY MJOURNEY NKONEARC QBDIVSEQ TJALG
BESTSPOT DANCING LASCALE MKFLAGS NKPALIN QBGAME TNHBACSI
BFCHAL DEGREE LATGACH MLASERP NKPATH QBHEAP TOMAU
BIC DIGIT0 LATGACH4 MMASS NKPOLY QBHV TOPALIN
BIGNUM DIGITS88 LEDOTAN MMAXPER NKPOS QBINT TPINCD
BINARY DISNEY1 LEM1 MMMGAME NKRACING QBMAX TPMZVRK
BINARY2 DISNEY2 LEM2 MMOD29 NKREZ QBMSEQ TRAFFICN
BINLADEN DMAYA LEM3 MNERED NKROBOT QBMST TRAVEL12
BONES DTDOI LEM4 MOVIES NKSEQ QBPAL TREENUM
BONUS DTTUI1 LEM6 MPILOT NKSEV QBRECT TWINSNOW
BRIDGES DTTUI2 LINEGAME MPRIME NKSGAME QBROBOT TWO
BWPOINTS ELEVATOR LIQ MPRIME1 NKSP QBSCHOOL UPGRANET
C11BC1 EQSTR LIS MRECAMAN NKSTEP QBSELECT V11PLAN
C11BC2 EQUTRI LNACS MREPLBRC NKTARDY QBSEQ V11WATER
C11BN ETF LQDFIBO MSE07B NKTHEME QBSQUARE V8ORG
C11GAME FBRICK LQDFIBO2 MSE08G NKTICK QBSTR V8SCORE
C11HUM FINDNUM LQDFROG MSTICK NKTOSS QBTICKET VBF1
C11PIPI FIRS LQDGONME MTWALK NKTREE QBTRANS VBF2
C11SEQ FLOW1 LQDRECT MULONE NKTRIO QMATCH VBGRASS
C11SEQ2 FLOYD LSFIGHT MYSTERY NOIXICH QMAX VBOARD
CAR FMATCH LSTTCD2 MZVRK NOTE QMAX2 VCOLDWAT
CATALAN FWATER LTAPM NBFA NTHUGE QTBIT VCOWCAR
CBUYING GRAPH_ LTPMSEQ NEAREST NTSEQ QUAD VCOWFLIX
CENTRE28 GSS LUBENICA NETACCEL NUMBER REC04 VDANGER
CHAIN2 HAF1 LUCKYNUM NEWJ NUMBERS REVAMP VECTOR
CHATCHIT HAOI5000 LUYTHUA2 NK05MNIM NUMCON ROADS VKNIGHTS
CHEAT HEAP1 M00PAIR NK2MFS OPTCUT ROCKS VMMTFIVE
CHESSCBG HELPPM M3TILE NKABD ORDERSET ROTATION VMUNCH
CHNREST HINHTHOI MAJSTOR NKBM PAGAIN SBOOST VNCUT
CHUOIHAT HOUSES MARS NKCABLE PARIGAME SCOLLECT VNEMPIRE
CINEMA HP09ANTS MATCH1 NKCARD PBCDEM SEC VN_ZR_I
CLEAR ILSMATH MATCH2 NKCAT PBCDIV SHCH VOJLEV
CLOCK ILSMATH2 MATMA NKCITY PBCFIBO SHHV VOLIS
CMP INCVN MAXARR1 NKDIVSEQ PBCGANGS SHTH VRATF
CNMARBLE INSUL MBIPALIN NKEDIT PBCSEQ SLIKAR VSTEPS
COIN34 INTEGER7 MBLAST NKFLOW PBCWAYS SPACESET VUKVN
COLOREC IOIBIN MCARDS NKGUARD PBCWRI SPBINARY VWORDPOW
COMMAND JACOBI MCHAOS NKH PCIRCLE SPSEQ WAVE
CON JEDNAKOS MCIRGAME NKINV PCYCLE SQUARES WORDCNT
COND KAGAIN MCITYHAL NKJUMP PIZZALOC STABLE XAYNHA
COUNTCBG KANDP MCLEAN NKLEAGUE PLACE STONE1 XMAS
COUNTPL KCOLLECT MCLONUM NKLETTER PNUMBER STRANGE XUCXAC
COWGIRL KDEL MCOINS NKLEXIC POST STRATEGY YUGI
CP KDIFF MDIGITS NKLINEUP POST3 SUBSTR
CREC01 KDTUYEN MDIGITS2 NKLP POTATO SUMS

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CHARSET CT METERAIN QBPOINT
CPRIME FASTEXPR MVECTOR
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.