Phong Tran The

@phong2k1

Viet Nam, Buon Ma Thuot city

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COLLECT INTEGER7 MPILOT NKPOLICE PVOI14_5 TOURS13
ADS COLOREC IOIBIN MYSTERY NKPOLY PWALK TPJOUR
AMSSEQ COMNET ITREE NBFA NKRACING PWRFAIL TRAVEL12
ASSIGN1 COND KBUILD NEAREST NKREZ PYRAMID2 TREAT
AUCTION COUNTCBG KDEL NETACCEL NKSEQ QBBISHOP TREECST
AZNET CRITICAL KGSS NK05DSRT NKSEV QBGAME TREELINE
BALLGMVN CROSS12 KMIN NK05ORDR NKSGAME QBMARKET TRIBE
BAOVE CRUELL KPLANK NKABD NKSP QBMAX TWOSUM
BCDIV CRUELL2 KWAY NKBAS NKSPILJA QBMSEQ UPGRANET
BESTSPOT CRYPTKEY LAZYCOWS NKBM NKSTEP QBMST V11WATER
BINARY CTNBULLS LCA NKBRACKE NKTARDY QBPIZZA V8ORG
BINLADEN CTNEWS LCS2X NKBUILD NKTEAM QBROBOT V8SCORE
BLGEN CWAY LEM NKBUS NKTICK QBSEQ VBF2
BONES DEMSO LEM2 NKCABLE NKTOSS QBSTOCK VBOARD
BONUS DHEXP LEM5 NKCITY NKTREE QBTICKET VCOLDWAT
BONUS13 DIGIT0 LIGHT NKDIVSEQ NTPFECT QMAX VDANGER
BRACKET DTDOI LINEGAME NKEDIT NTSEQ QOS VMRR
BWPOINTS DTTUI1 LIQ NKFLOW NTTREE QTSEQ VNCUT
C11BC2 DTTUI2 LIS NKGIFTS NUMBERS QVSICK VO17LAN
C11BEAU ELEVATOR LITES NKINV NUMCON RBULL VODIVIDE
C11CAVE ETF LNACS NKJUMP ORGAN REFORM VOGAME
C11ID FIBVAL LUBENICA NKLEAVES PALINY REVAMP VOHAUCAN
C11PAIRS FINDNUM MATCH1 NKLETTER PARIGAME ROBOCON VOIEXAM
C11PNUM FLOYD MATCH2 NKLINEUP PBCDEM ROTATION VOLAND
C11SEQ FWATER MAXARR1 NKLP PBCFIBO SEARCH VOTREE
C11SEQ3 GRAPH_ MAXCUB NKMAXSEQ PBCGANGS SEQ198 VRATF
C11STR2 GSS MEO NKMINERS PBCSEQ SNAD VSTEPS
C11TRCNT HAF1 MESSAGE NKMOBILE PBCWRI STABLE WCALC
CATALAN HAM12 MESSAGE1 NKMOU PNUMBER STMERGE WEATHER
CBUYING HELPPM MINCUT NKONEARC POST STNODE
CENTRE28 HIREHP MINROAD NKPAIRS POST2 SUBSTR
CHAIN2 HIWAY MIXUP2 NKPALIN PTRANG TCDFZ
CHESSCBG HOUSES MMASS NKPATH PVOI14_1 TFIELD
CINEMA INSUL MOVE12 NKPOLI PVOI14_4 TJALG

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ASSIGN4 CT HBTLCA MINCOST MTWALK QBHEAP THEME
BIGNUM CTREE HEAP1 MTREE MULONE QBHV
BOXES FLOW1 METERAIN MTRIAREA PYTHAEQ STONE1
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.