Tu Pham Anh

@phamanhtu

Viet Nam, Hanoi

Institution: HUST - Hanoi University of Science and Technology

Sport

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.