Chinh Nguyễn

@ongvuacon

Viet Nam, Hà Tĩnh

Institution: THPT Chuyên Hà Tĩnh

Try for my all

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS COMNET IOIBIN MINCUT NKSGAME QBPAL VBGRASS
AMSSEQ COUNTCBG ITREE MINK NKSP QBPOINT VBOARD
ANT COUNTPL JOBSET MINROAD NKTABLE QBRECT VCOLDWAT
ASSIGN1 COWGIRL KAGAIN MIXUP2 NKTARDY QBROBOT VCOWFLIX
AUCTION CREC01 KDIFF MMASS NKTEAM QBSCHOOL VDANGER
AZNET CRECT KINV MMAXPER NKTICK QBSELECT VECTOR
BALLGMVN CRITICAL KMIN MOVE12 NPR QBSEQ VM3SETS
BASEH CROSS12 KNIGHTS1 MPRIME NSRAIL QBSQUARE VMCOUNT
BCDIV CRUELL KQUERY MPRIME1 NTSEQ QBSTR VMDOMINO
BESTSPOT CRYPTKEY KSEQ1 MRECAMAN NUMCON QBTICKET VMQTREE
BFCHAL DGOLD KSPREE MSTICK OPTCUT QMAX VMQUABEO
BIC DIVSEQQ KTREEC MTWALK ORDERSET QMAX2 VMRR
BIGNUM DQUERY LABUDOVI MYSTERY ORGAN QMAX4 VMSORT
BILL DTDOI LASCALE NBFA PALINX QOS VMTEST
BINLADEN DTGAME LATGACH NBFD PALINY REC04 VMUNCH
BLAND DTKSUB LEM1 NBFM PARIGAME REFORM VNCUT
BONES DTOGRADA LEM2 NKABD PBCGANGS REVAMP VNEMPIRE
BONUS DTTUI1 LEM3 NKBAS PBCSEQ RIDERHP VODIVIDE
BRIDGES DTTUI2 LEM4 NKBM PBCWATER ROADS VOITSORT
C11BC2 ELEVATOR LINEGAME NKBUS PBCWRI ROBOCON VOJLEV
C11CAL ENET LIQ NKCABLE PCIRCLE ROTATION VOJUSER
C11CAVE FASTEXPR LIS NKCITY PCYCLE SAFENET2 VOSHANDL
C11DOLL FIBVAL LITES NKDIVSEQ PERIODNB SEC VOSLIS
C11ID FINDNUM LNACS NKFLOW PERNALTY SPSEQ VOSTR
C11PASS FLOYD LSFIGHT NKGOLF PKADKP STMERGE VOTREE
C11PNUM FOCUS LTPMSEQ NKGUARD PNUMBER STRANGE VPARTSUM
C11SEQ FSELECT LUBENICA NKH POST SUBSTR VPBINDEG
C11STR2 FWATER LUYTHUA2 NKINV POST3 SUMXOR VRATF
C11TRCNT GARDEN25 M3TILE NKJUMP POWER TEST VSTEPS
C11WATER GSS MARBLE NKLEAVES PTRANG TFIELD VUKVN
CATGO HAM12 MATCH2 NKLETTER PWALK THEME VWORDS
CBUYING HBTLAST MAXARR1 NKLINEUP PWRFAIL THREE WEATHER
CDMUSIC HBTLCA MAXARR2 NKMAXSEQ QBAGENTS TJALG WORDCNT
CENTRE28 HEAP1 MBLAST NKNUMFRE QBBISHOP TOURS13 XAYNHA
CHAIN2 HELPPM MCARDS NKONEARC QBDIVSEQ TRAFFICN XMAS
CHATCHIT HINHTHOI MCITYHAL NKPALIN QBGAME TRAKA YUGI
CHEAT HOUSES MDIGITS2 NKPATH QBHEAP TRAVEL12
CHESSCBG HP09ANTS MDOLLS NKPOLY QBHV UPGRANET
CHNREST HSPC14A MECUNG NKRACING QBMARKET V8ORG
CMP HSPC14C MEO NKREZ QBMAX V8SCORE
COIN34 HSPC14H MESSAGE NKSEQ QBMSEQ VBF1
COLLECT INSUL MESSAGE1 NKSEV QBMST VBF2

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

AREA KTUAN LQDDIV MULONE PTQMSEQ
C11KM LATGACH4 LQDFIBO PALIN QMAX3VN
HUGEKNAP LIS2VN LQDRECT PBCDIV TCDFZ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.