@nt_ruby

Viet Nam

Institution: College of Technology

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ASSIGN1 FLOW1 NKPATH V8SCORE
CATALAN FLOYD NKSEQ V8SORT
CREC01 KKDD PTREE
CTNBULLS LSTTCD2 PYRAMID2
CTNMRECT MATCH1 QMAX
ENET MESSAGE QMAX2
ETF MULONE TOINCSEQ

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ALERT CHEAT EGG MATCH2 TWOSAT
BAOVE CHNREST M3TILE MCHAOS
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.