Trần Hữu Đức Mạnh

@nowhere132

Viet Nam, Vinh

Institution: Phan Boi Chau High School

Trying to become a good guy :))

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COLOREC HSPC14A MECUNG NKMINES QBRECT V8SORT
ADS COMNET HSPC14K MEDIAN NKMOBILE QBROBOT VBF1
ALADDIN COMPUTER ILSMATH MEDQUERY NKNL QBSCHOOL VBF2
AMSSEQ COND INCVN MELE2 NKNL2 QBSEGPAR VBGRASS
ANARC09I COUNTCBG INFORMAC MESSAGE NKNUMFRE QBSELECT VBOARD
ANT COUNTPL INSUL MESSAGE1 NKPALIN QBSEQ VCOWFLIX
AREA COWGIRL IOIBIN MINCUT NKPATH QBSQUARE VDANGER
AZNET CPPSET JEDNAKOS MINK NKPOLI QBSTR VECTOR
BALLGMVN CRATE KAGAIN MINROAD NKRACING QBTICKET VKNIGHTS
BCDIV CREC01 KAMP MJOURNEY NKREZ QMAX VMATRIX
BCHESS CRECT KDEL MKUHAR NKSEQ QMAX2 VMCOMP
BEADSNB CRYPTKEY KDIFF MLASERP NKSGAME QOS VMDAOBIT
BESTSPOT CTNEWS KGSS MMASS NKSP QTGIFT1 VMGOLD
BFCHAL CTNOWN KINV MMAXPER NKTABLE QTREEV VMKEY
BGBOARD CTREE KKDD MMINPER NKTARDY QTSEQ VMRELATE
BGMINE CUTSEQS KMEDIAN MMMGAME NKTICK QUEENNB VMRESTO
BGSTRING DHEXP KMIX MMOD29 NKTOSS RBULL VMROOK
BIGNUM DHFUNC KPLANK MNERED NKTREE REFORM VMSORT
BILL DHGARDEN KQUERY MOVE12 NOIXICH REVAMP VMSQUARE
BINARY2 DHLOCK KQUERY2 MPILOT NTSEQ RIDERHP VMSUBSTR
BINLADEN DHLOCO LATGACH4 MPRIME1 NTTREE ROADS VMUNCH
BLGEN DHRECT LCA MRECAMAN NUMVN ROTATION VNEMPIRE
BLOPER DHSERV LCS2X MREPLBRC ORGAN SEC VO17LAN
BOB DHTABLE LEM1 MSE06H PA06ANT SEQ198 VO17PHD
BONES DISNEY1 LEM2 MSE07B PALINY SETNJA VO17SORT
BONUS13 DIVSEQQ LEM3 MSTICK PARIGAME SHHV VO17TV
BOSS DQUERY LEM4 MTHCN PBCDEM SLIKAR VOBOARD3
BWPOINTS DTCSTR LEM5 MTREE PBCDIV SPBINARY VODIVIDE
C11BC1 DTDOI LEM6 MTWALK PBCSEQ SPSEQ VOGAME
C11BC2 DTKSUB LINEGAME NDCCARD PBCWATER STABLE VOGCDSUM
C11BEAU DTTUI1 LIQ NEAREST PBCWRI STMERGE VOIEXAM
C11CAL ELEVATOR LIS NETACCEL PERIODNB STNODE VOLIS
C11CAVE EQSTR LITES NETWRKNB PERREC STONE1 VOMOVREC
C11CUT ETF LNACS NICEQUAD PETROLM STRANGE VOSCUN
C11GAME2 FBRICK LQDFIBO2 NK05MNIM PIZZALOC SUBSTR VOSHANDL
C11GAR FIBVAL LQDFROG NKA1 PKADKP SUMS VOSMAXK
C11GENIE FINDNUM LQDGONME NKABD PNUMBER SUPERSUM VOSNET
C11HUM FLOYD LQDRECT NKBM POST TABLIC VOSPLAY
C11ID FMATCH LSFIGHT NKBUS PRAVO TCDFZ VOSRTRI
C11KM FOCUS LUBENICA NKCABLE PTQMSEQ TEST VOSSEQ
C11PAIRS FSELECT LUCKYNUM NKCARD PTRANG THEME VOSSEVEN
C11PINES FWATER M00PAIR NKCITY PTREE TJALG VOSTOUR
C11PRIME GONDOR M3TILE NKCNT1 PVOI14_1 TNHWIFI VOSTR
C11ROOKS GPMB MAJSTOR NKCNT2 PWALK TOINCSEQ VOSTRIBO
C11SEQ GRAPE MARS NKDIVSEQ PYRAMID2 TOPALIN VOTREE
C11SUM GRAPH_ MATCH1 NKEDIT QBAGENTS TOTALODD VOXOR
C11TCT GROUP MAUGIAO NKGUARD QBBISHOP TRAVEL12 VPARTSUM
C11TRCNT GSS MAXCUB NKH QBCIRARC TREAT VRATF
C11WATER HAF1 MAXNUM NKINV QBDIVSEQ TREELINE VSTEPS
CBUYING HAM12 MBLAST NKJUMP QBHEAP TREZOR VWORDPOW
CENTRE28 HAOI5000 MBUS NKLAND QBHV TTRIP WCALC
CHAIN2 HEADQRT MCARDS NKLETTER QBMARKET TWOOPERS WORDCNT
CHEAT HEAP1 MCHAOS NKLINEUP QBMAX TWOREG YUGI
CHEER HELPPM MCITYHAL NKLP QBMSEQ UPGRANET ZABAVA
CINEMA HIREHP MCONVOI NKMAXSEQ QBMST V11WATER
COIN34 HIWAY MDOLLS NKMINERS QBPOINT V8ORG

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

LQDFIBO QBBUILD
PYTHAEQ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.