Nobita Thanh

@nobita211194

Viet Nam, hoàng mai

Institution: D12CN5

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BINTREE
NKLINEUP
NKTREE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

QBTREEK
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.