Minh Anh Nguyen

@nminhanh

Viet Nam, Hà Nội

Institution: University of Transport and Communication

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

NKGUARD

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

PIZZALOC
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.