Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ALERT MATCH1 QMAX2
CHESS_ MINCOST THREE
HEAP1 MULONE
HIWAY NK05ORDR
KAGAIN PNUMBER
KWAY POST
LIQ QMAX

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

HUGEKNAP LIS
JACOBI PYRAMID2
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.