Nguyễn Trà

@nguyentra

Viet Nam, Bac Ninh

Institution: THPT CBN

Coding

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS COWGIRL LIS PIZZALOC VMMTFIVE
AREA CTREE MINCUT QBTICKET VMSALARY
BONES ELEVATOR MMAXPER RIDERHP
BONUS13 GSS NDCCARD ROBOCON
C11BC2 HBTLCA NKFLOW SEQ198
C11TRCNT ITREE NUMBER VBGRASS
CHESSCBG LEM3 PBCWATER VCOWFLIX

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.