Nguyễn Bảo

@nguyenthanhbao

Viet Nam, Nam Định

Institution: Home

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

VMCOFFEE
VMGOLD
VMREL6
VMSUDOKU
VQUERY

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.