Thien Nguyen Ngoc

@neji_uit

Viet Nam, Ho Chi Minh City

Institution: University of Information Technology _ VNU HCM

C++ Python French and Coffeee

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

NKTICK

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.