Minh Tiến

@mtientin2

Viet Nam, Thanh Hóa

Institution: ils

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CATALAN HSPC14I MIXUP2 NKPATH PWRFAIL TWOSUM
ADS CBUYING INSUL MMAXPER NKPOS QBBISHOP V11WATER
AMSSEQ CENTRE28 IOIBIN MNE07 NKREZ QBMAX V8SCORE
ANT CHEAT JEWELNB MOVE12 NKSEQ QBMSEQ VBF1
ASSIGN1 CLOCK KDIFF MPRIME NKSGAME QBMST VBF2
AUCTION CMP KIDSMATH MRECAMAN NKSP QBSCHOOL VBGRASS
AVLBIT COLLECT KMIN MTCBHT NKSPILJA QBSELECT VBOARD
BALLGMVN COLOREC KPLANK MTWALK NKTICK QBSEQ VCOLDWAT
BASEH COUNTCBG LATGACH MYSTERY NKTOSS QBSQUARE VCOWFLIX
BCDIV COUNTPL LATGACH4 NBFA NKTRIO QBSTR VDANGER
BEADSNB CRUELL2 LCS2X NDCCARD NOIXICH QBTICKET VECTOR
BESTSPOT CTNBULLS LEM2 NETWRKNB NTHUGE QTLOVE2 VMGOLD
BFCHAL CTNEWS LEM3 NKABD NUMBER QUEENNB VMHCN
BINLADEN DAMAGE LEM4 NKBM NUMCON RABGAME VMLSEQ
BLGEN DHCAT LEM5 NKBUS ONE4EVER RIDDLE VMPRINCE
BONES DHEXP LINEGAME NKCABLE PALINY ROADS VMQUABEO
BONUS DHLOCO LIQ NKCITY PBCDEM ROTATION VMRR
BWPOINTS DHRECT LIS NKCNT1 PBCFIBO SEARCH VMSORT
C11BC2 DHTABLE2 LNACS NKDIVSEQ PBCGANGS SEARCH1 VMSPEED
C11CAL DIVSEQQ LQDDIV NKGSHOW PBCSEQ SHHV VMSUBSTR
C11CAVE DTDOI LTPMSEQ NKGUARD PBCWRI STABLE VMUNCH
C11ID DTTUI1 LUCKYNUM NKINV PCIRCLE STRANGE VNCUT
C11KM FINDNUM MATCH1 NKJUMP PCYCLE SUM3 VNEMPIRE
C11PAIRS FIRS MAXARR1 NKLEAGUE PERIODNB SUMXOR VOSSEVEN
C11PINES FLOYD MCITYHAL NKLETTER PHEPNHAN TEST VRATF
C11PNUM FWATER MDIGITS2 NKLINEUP PNUMBER THREE VSTEPS
C11SEQ HAM12 MEO NKMAXSEQ POST TJALG VWORDS
C11SEQ3 HELPPM MESSAGE NKNUMFRE POST3 TRAVEL12 WORDCNT
C11SUM HIWAY MINCUT NKPALIN PTREE TREAT XMAS
CAR HSPC14A MINROAD NKPARITY PWALK TTRAVEL

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BINARY ETF HSPC14F MINK PALDR PYTHAEQ THEME
COIN34 FIB KGSS MULONE POTATO QBBUILD TWINSNOW
ELEVATOR HSPC14D MDIGITS NEAREST PYRAMID2 SUMS
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.