Nguyen Ngoc Minh

@mrminht2000

Viet Nam, Hanoi

Institution: University of Engineering and Technology - VNU

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADBRACK MINCUT PNUMBER SUMXOR
CATALAN MPRIME POST VCOWFLIX
CMP MULONE POST3 VMUNCH
DTTUI1 NDCCARD QBSTR
FLOYD NKCABLE QMAX
LIQ NKLINEUP QMAX2
LIS NKMINES STRANGE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

NKSEQ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.