kop kop

@money

Viet Nam, hanoi

Institution: Huazhong University Of Science & Technology

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CMP INSUL MEXICO NKPANO QBPOINT TJALG
AMSSEQ COLLECT IOIBIN MINCUT NKPOS QBRECT TOURS13
ASSIGN1 COLOREC JOBSET MINK NKRACING QBROBOT TRAFFICN
AUCTION COMNET KBUILD MINROAD NKSEV QBSCHOOL TRAVEL12
AZNET CREC01 KDIFF MIXUP2 NKSGAME QBSELECT TREAT
BALLGMVN CROSS12 KMIN MLASERP NKTABLE QBSEQ TREELINE
BAOVE CRUELL2 KNIGHTS1 MMASS NKTICK QBSQUARE TTRIP
BARICAVN CRYPTKEY KSEQ1 MMAXPER NKTOSS QBSTR TWOSUM
BCDIV CWAY KWAY MOVE12 NOIXICH QBTICKET UPGRANET
BESTSPOT DHCAT LATGACH MPRIME NUMBER QBTRANS V8ORG
BGSTRING DHEXP LATGACH4 MPYRAMID NUMCON QMAX V8SORT
BIGNUM DHFRBUS LCA MTHCN ONE4EVER QMAX2 VBGRASS
BINARY2 DHLOCO LCS2X MTWALK OPTCUT QOS VDANGER
BINLADEN DHSERV LEM2 MYSTERY PA06ANT QTLOVE2 VMCANDLE
BLGEN DRASHOOT LEM3 NDCCARD PAGAIN QTREE3 VMMTFIVE
BONUS DTKSUB LEM4 NEAREST PALINY RECT1 VMRR
BWPOINTS DTTUI1 LEM5 NETACCEL PARIGAME REFORM VMSALARY
C11BC2 EGG LEM6 NHREMIND PBCWATER REVAMP VMSORT
C11BEAU ENET LINEGAME NKABD PERC RIDDLE VMTEST
C11CAL FBRICK LIQ NKBM PNUMBER ROADS VMUNCH
C11CUT FIBVAL LIS NKBUILD POST ROBOCON VNEMPIRE
C11ID FIRS LNACS NKBUS PTQMSEQ SAFENET2 VODIVIDE
C11PAIRS FLOW1 LSORTVN NKCARD PVOI14_4 SEQ198 VODONCAY
C11STR2 FLOWER LUBENICA NKCITY PWALK SHHV VOHAUCAN
C11TRCNT FLOYD LUCKY13 NKCNT1 PWRFAIL SPBINARY VOITSORT
CATALAN FWATER M00PAIR NKDIVSEQ QBAGENTS SPSEQ VOLIS
CBUYING GOLD MARS NKFLOW QBBISHOP STEEL VOMARIO
CENTRE28 GONDOR MATCH1 NKGUARD QBCIRARC STMERGE VOSLIS
CHAIN2 GRAPH_ MATCH2 NKINV QBGAME STRAVEL VRATF
CHATCHIT HAM12 MAXARR1 NKJUMP QBHEAP SUBSTR VSTEPS
CHEAT HEAP1 MBUS NKLINEUP QBMARKET SUMAA WEATHER
CHEER HIWAY MDOLLS NKMINES QBMAX SUMS WORDCNT
CHESSCBG HIWAY2 MESSAGE NKNUMFRE QBMST TFIELD XUCXAC
CHUOIHAT ILSBIN MESSAGE1 NKPALIN QBPAL THEME YUGI

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BINARY MBLAST MOVIES QBBUILD QTREEV XAYNHA
CP MCONVOI NKMAXSEQ QBHV SCOLLECT
KQUERY MINCOST PCIRCLE QBTREEK VUKVN
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.