Minh Hoàng Lê

@monarchuwu_123

Viet Nam, Ho Chi Minh City

Institution: no thing :/

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BINPACK PALINX
GSP1 QBCIRARC
KCOLLECT QTREE3
MACHINE QTREEX
NEAREST RECT1
NKTICK VKNIGHTS
NTTREE VSTEPS

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

HEADQRT JEDNAKOS LQDHAUNT
HUGEKNAP KQUERY2 PALINY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.