minh ngo

@markngo

Viet Nam, HCM

Institution: IBIG PTNK

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AVLBIT VSTEPS
C11ID
KGSS
NKFLOW
QMAX
QMAX2
VOGAME

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

GSS
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.