@lord_lincoln

Viet Nam

Institution: thcs Yen Binh

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BONUS NKSEQ V8SCORE
BWPOINTS PARIGAME VOJLEV
CMP POST3 XMAS
COLOREC STRANGE XOR
FASTEXPR SUMXOR
KTUAN TCDFZ
MESSAGE TREELINE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CPRIME GWCOINS MVECTOR PALINY PTQMSEQ
FINFRAC MAXNUM NKPALIN POLY4 STRHFI
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.