Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CPPSET ILSMATH2 MJOURNEY NKSGAME QBSQUARE UPGRANET
AREA CPRIME IVANA MMAXPER NKTEAM QBSTR V11WATER
BALLGMVN CRECT JACOBI MOVE12 NKTICK QBTICKET V8SCORE
BAOVE CROSS12 JOBSET MPRIME NTHUGE QHROAD V8SORT
BARICAVN CRUELL KAGAIN MPRIME1 NTPFECT QMAX VBF2
BASEH CRUELL2 KDIFF MRECAMAN NTSEQ QMAX2 VBGRASS
BCDIV CTNBULLS KMIN MREPLBRC NUMBER QOS VBOARD
BEADSNB CUTSEG KQUERY MTWALK NUMBERS QUEENNB VCOWFLIX
BIC CVPDROME KWAY MULONE OPTCUT RABGAME VDANGER
BIGNUM DEGREE LATGACH MYSTERY PARIGAME RAYGUN VECTOR
BINARY2 DHFUNC LATGACH4 NBFM PBCDIV RBULL VKNIGHTS
BLGEN DIGIT0 LCS2X NDCCARD PERC REVAMP VMCANDLE
BONES DQUERY LEM3 NETACCEL PHEPNHAN RIDDLE VMDAOBIT
BONGDA DTDOI LIGHT NK05MNIM POINT ROBOCON VMPIZZA
BONUS DTOGRADA LINEGAME NKABD POST SCOLLECT VMSALARY
BONUS13 DTTUI1 LIQ NKBRACKE POWER SEQ198 VMSUBSTR
BOSS EQUTRI LIS NKBUS PRAVO SHHV VMUNCH
BWPOINTS FACUP LITES NKCITY PTRANG SKFIB VMYT
C11ANT FIBVAL LQDFIBO2 NKDIVSEQ PVOI14_1 SMARTDOG VN_ZR_I
C11CAL FINDNUM LQDGONME NKEDIT PVOI14_2 STMERGE VOBOARD2
C11KM FIRS LQDRECT NKFLOW PVOI14_3 STONE1 VOBRACK
C11PRIME FLOW1 LUBENICA NKGOLF PVOI14_4 SUBSTR VOHAUCAN
C11SEQ FLOYD LUCKYNUM NKINV PVOI14_5 SUMS VOIEXAM
C11SEQ3 GCDSUM MASKTAPE NKJUMP PVOI14_6 TABLIC VOS2SUM
C11SEQ4 GOLD MATCH1 NKLAND PWALK TAPN VOSCAL
C11STR GPT MATRIX NKLINEUP QBBISHOP TAYTRUC VOSCUN
C11SUM GRAPH_ MAXARR1 NKMAXSEQ QBCAKE TCDFZ VOSMAXK
CAPITAL GROUP MCARDS NKMINERS QBHV TJALG VOSPLAY
CASTLE GSS MCITYHAL NKMINES QBMAX TOURS13 VOSPOW
CHATCHIT HAM12 MCLEAN NKNUMFRE QBMST TRAVEL12 VOSTOUR
CHUOIHAT HAOI6000 MCLONUM NKPALIN QBPAL TREELINE VOSTR
CINEMA HEAP1 MECUNG NKPANO QBRECT TREEPATH VOSTREE2
COIN34 HINHTHOI MEDIAN NKPATROL QBSCHOOL TRIANGLE VOSTRIBO
COLOREC HIWAY MESSAGE NKPOLI QBSELECT TRICIR VOTREE
COWGIRL HSPC14A MINK NKRACING QBSEQ TWOSAT VRATF
CP HSPC14L MINROAD NKSEQ QBSORT TWOSUM VSTEPS

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

C11HUM KQUERY2 NTTREE QBMOUSE SHTH TRIPOD
DIVREL LATGACH2 POTATO QBWIRE SPBINARY WORD01
EGG LQDDIV PYRAMID2 QMATCH STRANGE WS
FIRE MNERED QBHEAP REC04 TEST XOINC
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.