Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CPRIME ILSMATH2 MJOURNEY NKTEAM QBSTR V8SCORE
AREA CRECT IVANA MMAXPER NKTICK QBTICKET V8SORT
BALLGMVN CROSS12 JACOBI MOVE12 NTHUGE QHROAD VBF2
BAOVE CRUELL JOBSET MPRIME NTPFECT QMAX VBGRASS
BARICAVN CRUELL2 KAGAIN MPRIME1 NTSEQ QMAX2 VBOARD
BASEH CTNBULLS KDIFF MRECAMAN NUMBER QOS VCOWFLIX
BCDIV CUTSEG KMIN MREPLBRC NUMBERS QUEENNB VDANGER
BEADSNB CVPDROME KQUERY MTWALK NUMCON RABGAME VECTOR
BIC DEGREE KSPREE MULONE OPTCUT RAYGUN VKNIGHTS
BIGNUM DHFUNC KWAY MYSTERY PARIGAME RBULL VMCANDLE
BINARY2 DIGIT0 LATGACH NBFM PBCDIV REVAMP VMDAOBIT
BLGEN DQUERY LATGACH4 NDCCARD PERC RIDDLE VMPIZZA
BONES DTDOI LCS2X NETACCEL PHEPNHAN ROBOCON VMSALARY
BONGDA DTOGRADA LEM3 NK05MNIM POINT SCOLLECT VMSUBSTR
BONUS DTTUI1 LIGHT NKABD POST SEQ198 VMUNCH
BONUS13 EQUTRI LINEGAME NKBRACKE POWER SHHV VMYT
BOSS FACUP LIQ NKBUS PRAVO SKFIB VN_ZR_I
BWPOINTS FIBVAL LIS NKCITY PTRANG SMARTDOG VOBOARD2
C11ANT FINDNUM LITES NKDIVSEQ PVOI14_1 STMERGE VOBRACK
C11CAL FIRS LQDFIBO2 NKEDIT PVOI14_2 STONE1 VOHAUCAN
C11KM FLOW1 LQDGONME NKFLOW PVOI14_3 SUBSTR VOIEXAM
C11PRIME FLOYD LQDRECT NKGOLF PVOI14_4 SUMS VOS2SUM
C11SEQ GCDSUM LUBENICA NKINV PVOI14_5 TABLIC VOSCAL
C11SEQ3 GOLD LUCKYNUM NKJUMP PVOI14_6 TAPN VOSCUN
C11SEQ4 GPT MASKTAPE NKLAND PWALK TAYTRUC VOSMAXK
C11STR GRAPH_ MATCH1 NKLINEUP QBBISHOP TCDFZ VOSPLAY
C11SUM GROUP MATRIX NKMAXSEQ QBCAKE TJALG VOSPOW
CAPITAL GSS MAXARR1 NKMINERS QBHV TOURS13 VOSTOUR
CASTLE HAM12 MCARDS NKMINES QBMAX TRAVEL12 VOSTR
CHATCHIT HAOI6000 MCITYHAL NKNUMFRE QBMST TREELINE VOSTREE2
CHUOIHAT HEAP1 MCLEAN NKPALIN QBPAL TREEPATH VOSTRIBO
CINEMA HINHTHOI MCLONUM NKPANO QBRECT TRIANGLE VOTREE
COIN34 HIWAY MECUNG NKPATROL QBSCHOOL TRICIR VRATF
COLOREC HSPC14A MEDIAN NKPOLI QBSELECT TWOSAT VSTEPS
COWGIRL HSPC14D MESSAGE NKRACING QBSEQ TWOSUM
CP HSPC14H MINK NKSEQ QBSORT UPGRANET
CPPSET HSPC14L MINROAD NKSGAME QBSQUARE V11WATER

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

C11HUM KQUERY2 NTTREE QBMOUSE SHTH TRIPOD
DIVREL LATGACH2 POTATO QBWIRE SPBINARY WORD01
EGG LQDDIV PYRAMID2 QMATCH STRANGE WS
FIRE MNERED QBHEAP REC04 TEST XOINC
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.