Long Bùi

@longtqtqn

Viet Nam, Quang Ngai

Institution: Birla Institute of Technology, Mesra

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

C11SEQ KAGAIN NKLINEUP
CHESSCBG LIQ PALINY
CREC01 LIS QBMST
DTKSUB MINK QBRECT
FLOYD NKGOLF STNODE
FWATER NKJUMP SUBSTR
IOIBIN NKLEAGUE THBAC

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

MMASS
MULONE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.