Nguyễn Thị Khánh Linh

@linh10tin

Viet Nam, Hải Phòng

Every time I look up the star, I can't hear my god says: "This's who you're".

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB C11STR2 FWATER LINEGAME NKABD POST TWO
ADS C11TOUCH GRAPH_ LIQ NKBUS PTRANG UPGRANET
ALADDIN CARDS GSS LIS NKCABLE PTREE V8SCORE
AMSSEQ CARDSHUF HBTLCA LITES NKCITY PVOI14_4 VBF1
ANT CATGO HEAP1 LNACS NKDIVSEQ QBHEAP VBF2
AREA CBUYING HIREHP LSEA NKFLOW QBMAX VCOLDWAT
ASSIGN1 CHATCHIT HSPC14I LUBENICA NKINV QBMSEQ VDANGER
ATOURISM CHESSCBG HSPC14J LUCKY13 NKJUMP QBMST VMATRIX
AUCTION CIJEVI HSPC14K M3TILE NKLETTER QBRECT VMAZE
AZNET CLEAR HSPC14L MAFIJA NKLINEUP QBSCHOOL VMCIRCLE
BALLGMVN CMP INFORMAC MATCH2 NKLUCK QBSELECT VMCUT2
BAOVE COIN34 INSUL MAUGIAO NKMAXSEQ QBSEQ VMRR
BASEH COMNET JOBSET MAXARR1 NKMOBILE QBSQUARE VMSPEED
BCDIV COUNTCBG KBUILD MBEEWALK NKNUMFRE QBSTR VMST
BCHESS COWGIRL KCOLLECT MBUS NKONEARC QBTRANS VMUNCH
BEADSNB CREC01 KDEL MDIGITS2 NKPALIN QMAX VNCUT
BFCHAL CRECT KDIFF MECUNG NKPOLICE QMAX2 VNEMPIRE
BGTRAVEL CRITICAL KGSS MEDIAN NKREZ QOS VO17LAN
BIGNUM CRUELL KHISTORY MESSAGE NKSEQ RABGAME VO17PHD
BINLADEN CTNBULLS KINV MINCUT NKSGAME REFORM VOBRACK
BLGEN CTREE KMEDIAN MINK NKTICK RIDERHP VOSNSEQ
BONES DGOLD KMIN MIXUP2 NOIXICH SEARCH VQUERY
BONGDA DHEXP KNIGHTS1 MNE07 NOTE SEC VRATF
BONUS DHGARDEN KPLANK MORSEDEC NPR SEQ198 VSTEPS
BONUS13 DHLEXP KQUERY MOVE12 NTTREE SPSEQ VUKVN
BRACKET DHLOCO KQUERY2 MPRIME NUCLEAR STABLE VWORDPOW
BWPOINTS DHRECT LABUDOVI MPYRAMID NUMCON SUBSTR WCALC
C11BC2 DHSERV LATGACH MTREE PA06ANT TFIELD WEATHER
C11BEAU DHTABLE2 LATGACH4 MTWALK PALINY THEME XMAS
C11CAVE DQUERY LCS2X MYSTERY PASSET TJALG
C11GAR DTTUI1 LEM3 NBFA PBCFIBO TPBISHOP
C11PRIME FIBVAL LEM4 NETACCEL PBCSEQ TPCPPLAR
C11SEQ FLOYD LEM6 NHPAINT PCIRCLE TRIPHP
C11SEQ3 FSELECT LIGHT NK2MFS PERIODNB TTRIP

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

DTKSUB TREECST
GLOVE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.