HD L

@lehuyduc

Viet Nam, Ha Noi

Institution: HNUE High School for Gifted Students

Robotic

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AUCTION CTNBULLS KPLANK MIXUP2 NKRACING QBSEQ V8SCORE
AZNET CTREE KQUERY MMASS NKSGAME QBSQUARE VBGRASS
BALGAME2 DEGREE KQUERY2 MMATRIX NKSTEP QBSTR VCOLDWAT
BALLGMVN DGOLD KVIP MMAXPER NKTEAM QBTRANS VCOWFLIX
BASEH DHFUNC LATGACH MMOD29 NKTICK QHROAD VECTOR
BCDIV DHGARDEN LATGACH4 MPRIME NKTRIO QMAX VMATRIX
BINLADEN DHRECT LCS2X MPRIME1 NTPFECT QMAX2 VMGCDSUM
BLOPER DHSERV LEM2 MRECT1 NTTREE QTREE3 VMHCN
BONES DIAMOND LEM3 MREPLBRC NUMBER REFORM VMKEY
BONUS DIGIT0 LEM5 MSE06H NUMBERS REVAMP VMRR
BONUS13 DPER LGAME MSTICK NUMCON RIDERHP VMSWAP
BOSS DQUERY LINEGAME MTCBHT OPTCUT ROADS VMTILE
BWPOINTS DTTUI1 LIS MTREE PALIN ROBOCON VOBIGNUM
C11ANT2 DUGOVI LITES MTWALK PALINY ROTATION VODIVIDE
C11COMP EGG LKNIGHT MULONE PASSWORD SBOOST VOITSORT
C11ID ETF LNACS MYSTERY PATULJCI SEARCH VOMOVREC
C11KM FLOYD LQDDIV MZVRK PBCGANGS SEARCH1 VOROOM
C11PAIRS FOCUS LQDFROG NBFM PBCJUMP SHCH VOS2SUM
C11PNUM FWATER LQDXEUI NDCCARD PBCSEQ SHHV VOSMUL
C11ROOKS GRAPH_ LTPMSEQ NHREMIND PIZZALOC SHTH VOSNET
C11SUM GSS LUBENICA NKABD PNUMBER SOPENP VOSPLAY
C11TRCNT HAM12 M00PAIR NKBRACKE POST SPSUM VOSTR
C11WATER HEAP1 MATCH1 NKCITY POST3 STMERGE VOTREE
CASTLE HIREHP MAUGIAO NKDIVSEQ PVOI14_3 STNODE VOXOR
CBUYING HSPC14D MAXARR1 NKFLOW PWALK SUBSTR VRATF
CENTRE28 HSPC14H MAXCUB NKGUARD QBBISHOP TEST VSTEPS
CHEER HUGEKNAP MAXNUM NKINV QBGAME TFIELD VUKVN
CMP IOIBIN MBIPALIN NKJUMP QBHEAP TGPASCAL VWORDPOW
CNMARBLE ITREE MCITYHAL NKLETTER QBMAX TJALG WCALC
COIN34 JEWELNB MCLEAN NKLINEUP QBMSEQ TOURS13 WORDCNT
COLLECT JOBSET MCOINS NKLP QBMST TRAVEL12
COMNET KAGAIN MDIGITS2 NKMOBILE QBPOINT TREASRE
COPRIMES KBUILD MESSAGE NKNUMFRE QBRECT TRIPHP
COWGIRL KDEL MINCUT NKPALIN QBROBOT TTRIP
CRATE KGSS MINK NKPATH QBSCHOOL TWOSUM
CRYPTKEY KHISTORY MINROAD NKPOS QBSELECT UPGRANET

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CPPSET HBTLCA MDOLLS PRAVO SCOLLECT VOSSEVEN
ENET LABUDOVI METERAIN PTQMSEQ TANDV
F1 LUCKY13 NEAREST QBHV TOTALODD
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.