HD L

@lehuyduc

Viet Nam, Ha Noi

Institution: HNUE High School for Gifted Students

Robotic

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AUCTION CTNBULLS KMIN MINROAD NKPOS QBSCHOOL TWOSUM
AZNET CTREE KPLANK MIXUP2 NKRACING QBSELECT UPGRANET
BALGAME2 DEGREE KQUERY MMASS NKSEQ QBSEQ V8SCORE
BALLGMVN DGOLD KQUERY2 MMATRIX NKSGAME QBSQUARE VBGRASS
BASEH DHFUNC KVIP MMAXPER NKSTEP QBSTR VCOLDWAT
BCDIV DHGARDEN LATGACH MMOD29 NKTEAM QBTRANS VCOWFLIX
BINLADEN DHRECT LATGACH4 MPRIME NKTICK QHROAD VECTOR
BLOPER DHSERV LCS2X MPRIME1 NKTRIO QMAX VMATRIX
BONES DIAMOND LEM2 MRECT1 NTPFECT QMAX2 VMGCDSUM
BONUS DIGIT0 LEM3 MREPLBRC NTTREE QTREE3 VMHCN
BONUS13 DPER LEM5 MSE06H NUMBER REFORM VMKEY
BOSS DQUERY LGAME MSTICK NUMBERS REVAMP VMRR
BWPOINTS DTTUI1 LINEGAME MTCBHT NUMCON RIDERHP VMSWAP
C11ANT2 DUGOVI LIS MTREE OPTCUT ROADS VMTILE
C11COMP EGG LITES MTWALK PALIN ROBOCON VOBIGNUM
C11ID ETF LKNIGHT MULONE PALINY ROTATION VODIVIDE
C11KM FLOYD LNACS MYSTERY PASSWORD SBOOST VOITSORT
C11PAIRS FOCUS LQDDIV MZVRK PATULJCI SEARCH VOMOVREC
C11PNUM FWATER LQDFROG NBFM PBCGANGS SEARCH1 VOROOM
C11ROOKS GRAPH_ LQDXEUI NDCCARD PBCJUMP SHCH VOS2SUM
C11SUM GSS LTPMSEQ NHREMIND PBCSEQ SHHV VOSMUL
C11TRCNT HAM12 LUBENICA NKABD PIZZALOC SHTH VOSNET
C11WATER HEAP1 M00PAIR NKBRACKE PNUMBER SOPENP VOSPLAY
CASTLE HIREHP MATCH1 NKCITY POST SPSUM VOSTR
CBUYING HSPC14D MAUGIAO NKDIVSEQ POST3 STMERGE VOTREE
CENTRE28 HSPC14H MAXARR1 NKFLOW PVOI14_3 STNODE VOXOR
CHEER HUGEKNAP MAXCUB NKGUARD PWALK SUBSTR VRATF
CMP IOIBIN MAXNUM NKINV QBBISHOP TEST VSTEPS
CNMARBLE ITREE MBIPALIN NKJUMP QBGAME TFIELD VUKVN
COIN34 JEWELNB MCITYHAL NKLETTER QBHEAP TGPASCAL VWORDPOW
COLLECT JOBSET MCLEAN NKLINEUP QBMAX TJALG WCALC
COMNET KAGAIN MCOINS NKLP QBMSEQ TOURS13 WORDCNT
COPRIMES KBUILD MDIGITS2 NKMOBILE QBMST TRAVEL12
COWGIRL KDEL MESSAGE NKNUMFRE QBPOINT TREASRE
CRATE KGSS MINCUT NKPALIN QBRECT TRIPHP
CRYPTKEY KHISTORY MINK NKPATH QBROBOT TTRIP

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CPPSET F1 LUCKY13 NEAREST QBHV TOTALODD
CUTSEQS HBTLCA MDOLLS PRAVO SCOLLECT VOSSEVEN
ENET LABUDOVI METERAIN PTQMSEQ TANDV
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.