Ledung Phamthi

@ledungphamthi

Viet Nam, Hanoi

Institution: Birla Institute of Technology, Mesra

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

POST

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

PNUMBER
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.