hu .

@leductoan

Viet Nam, Biên Hòa

Institution: Đồng Nai

road to nhất quốc gia

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COLOREC KAGAIN MEDQUERY NKTICK QBRECT TRAFFICN
ADS COMNET KBUILD MESSAGE NSRAIL QBROBOT TREAT
AMSSEQ COWGIRL KDEL METERAIN NTSEQ QBSCHOOL TRIPHP
AREA CPPSET KDIFF MINCUT NTTREE QBSELECT TTRIP
BALLGMVN CRATE KGSS MINK NUCLEAR QBSEQ TWOSUM
BASEH CREC01 KINGDOM MINROAD NUMBER QBSQUARE UPGRANET
BCDIV CRITICAL KINV MIXUP2 NUMCON QBSTR V11WATER
BEADSNB CROSS12 KKDD MMASS ORDERSET QBTICKET V8ORG
BGMAGIC CRYPTKEY KPLANK MMAXPER PAGAIN QBTRANS V8SCORE
BGMINE CTNBULLS KQUERY MOVE12 PALINY QHROAD VBGRASS
BGSTRING CTREE KQUERY2 MPILOT PARIGAME QMAX VBOARD
BIGNUM DEMSO KVIP MPRIME PBCDEM QMAX2 VCOLDWAT
BLGEN DHEXP LASCALE MTWALK PBCGANGS QOS VCOWFLIX
BOB DHFRBUS LATGACH MYSTERY PBCWATER QTDIVSEQ VKNIGHTS
BONUS DHLOCO LATGACH4 NETACCEL PERIODNB QUEENNB VMDAOBIT
BWPOINTS DIGIT LCA NKBRACKE PLACE REFORM VMRR
C11BC1 DISNEY1 LCS2X NKBUS PNUMBER REVAMP VMSORT
C11BC2 DISNEY2 LEM3 NKCABLE POST RIDDLE VMSUBSTR
C11BEAU DIVSEQQ LEM4 NKCITY POST3 ROADS VMUNCH
C11CAVE DQUERY LINEGAME NKCNT1 POWER ROBOCON VNEMPIRE
C11CUT DTTUI1 LIQ NKDEC PTRANG SCOLLECT VO17LAN
C11DOLL ELEVATOR LIS NKGUARD PVOI14_1 SEARCH VO17PHD
C11ID FIBVAL LITES NKH PVOI14_2 SEC VO17TV
C11KM FINDNUM LNACS NKINV PVOI14_3 SKFIB VODIVIDE
C11PAIRS FLOWGROW LQDFIBO NKLEAGUE PVOI14_4 SKPV15_5 VOGCDSUM
C11PNUM FLOYD LQDGONME NKLINEUP PVOI14_5 SPBINARY VOLIS
C11SEQ FSELECT LTPMSEQ NKMAXSEQ PWALK SPSEQ VOSFENCE
C11STR2 FWATER LUBENICA NKNUMFRE PWRFAIL STABLE VOSSEQ
C11SUM GRAPH_ LUCKYNUM NKONEARC QBBISHOP STMERGE VOSSEVEN
C11WATER GSS MAUGIAO NKPALIN QBBUILD STNODE VOSTR
CAPITAL HAF1 MAXARR1 NKPANO QBDIVSEQ SUBSTR VOTREE
CBUYING HAM12 MBLAST NKPATH QBGAME SUMS VOXOR
CENTRE28 HEAP1 MCARDS NKRACING QBHEAP TAYTRUC VRATF
CHAIN2 HIREHP MCHAOS NKREZ QBHV TCDFZ VSTEPS
CHEAT INSUL MCOINS NKSEV QBMAX TFIELD WCALC
CHEER INTEGER7 MDIGITS2 NKSGAME QBMSEQ THEME WEATHER
CHESSCBG IOIBIN MECUNG NKTABLE QBMST TJALG YPKTH
COIN34 JEWELNB MEDIAN NKTEST QBPOINT TOURS13 YUGI

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

HBTLCA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.