Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

CWAY MEO QBRECT
DIVREL NKLINEUP QBSCHOOL
HOUSE NKMAXSEQ QMAX2
KAGAIN NOTE QUAD
MATCH2 PAIRVIS VBGRASS
MAXARR1 PNUMBER VMUNCH
MAXARR2 PWALK VSTEPS

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ASSIGN1 KDEL ROADS
BIGNUM PYRAMID2
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.