Nguyễn Khánh

@khanh10t2

Viet Nam, Tp. Ninh Bình

Institution: Ninh Bình

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

DHTABLE2 NKPALIN VCOWFLIX
MPRIME NKREZ
NKABD NKSEQ
NKBAS NKTEST
NKBUS PALINY
NKINV POST
NKNUMFRE ROTATION

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

STRANGE
SUBSTR
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.