Nguyễn Kham Sang

@kham_sang_26

Viet Nam, Ho Chi Minh City

Institution: LOng An

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BONUS13

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

LKNIGHT
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.