Kém Cỏi

@kem_coi

Viet Nam, HCM City

Institution: Worst Coder - NK

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BONUS KBUILD NTTREE TREELINE
BOSS LQDFROG OPTCUT UPGRANET
CASTLE LSFIGHT PBCSEQ V8SCORE
COLOREC MATCH1 QBTICKET VDANGER
COUNTPL MSTICK SBOOST VMSALARY
GPMB NDCCARD SEQ198 VMSUBSTR
KAGAIN NKONEARC STNODE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

MIDAS POST
NKTRIO YPKTH
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.