Vũ Minh Quân

@johansherlock

Viet Nam, Hai Duong

I'm not psychopath I'm a highly functioning sociopath

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BWPOINTS POST
CMP POST3
COUNTCBG QBSTR
LIQ VWORDPOW
NKABD
NKNUMFRE
PNUMBER

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

LATGACH MAXNUM QBSEQ
LIS MULONE STRANGE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.