Thịnh Nguyễn

@hyperbeam99

Viet Nam, Hanoi

Institution: ITMO Uni

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CINEMA GSS MCLEAN NKPALIN QBHV TWO
AMSSEQ CLOCK HAF1 MCONVOI NKPATH QBMAX UPGRANET
ANT CMP HAM12 MDIGITS2 NKPOLICE QBMSEQ V8SCORE
ASSIGN1 COIN34 HAOI5000 MDOLLS NKPOS QBMST VBGRASS
AUCTION COLOREC HEAP1 MESSAGE NKRACING QBPAL VBLOCKS
AZNET COND HIREHP MINCOST NKREZ QBRECT VBOARD
BALGAME2 COUNTCBG INCVN MINCUT NKSEQ QBSCHOOL VCOLDWAT
BALLGAME COUNTPL INKPRINT MINK NKSEV QBSELECT VCOWFLIX
BARICAVN COWGIRL INSUL MIXUP2 NKSGAME QBSEQ VDANGER
BASEH CPPSET INTEGER7 MLASERP NKSP QBSQUARE VECTOR
BCDIV CRATE IOIBIN MMASS NKTARDY QBSTR VMCIRCLE
BGMINE CRITICAL KAGAIN MOVE12 NKTICK QBTICKET VMDAOBIT
BIGNUM CROSS12 KBUILD MPILOT NKTOSS QMAX VMECLIP
BINARY CTNBULLS KGSS MPRIME NKTREE QMAX2 VMPIZZA
BINARY2 CTNOWN KINV MPRIME1 NKTRIO QOS VMRESTO
BINLADEN CTREE KKDD MRECAMAN NOIXICH QTSEQ VMRR
BINPACK CWAY KMIN MSE07B NOTE QUAD VMSALARY
BLOPER DEMSO KSEQ1 MSTICK NTPFECT QUEENNB VMSORT
BONES DHEXP LASCALE MTREE NTSEQ REFORM VMSQUARE
BONUS DHFUNC LATGACH MTWALK NUMBERS REVAMP VMST
BONUS13 DHGARDEN LATGACH4 MULONE ORDERSET ROADS VMUNCH
BRACKET DHLOCK LCS2X MYSTERY PALINY ROBOCON VN_ZR_I
BWPOINTS DHLOCO LEM1 NETACCEL PARIGAME ROTATION VO17BACH
C11BC2 DHRECT LEM2 NETWRKNB PBCDIV SAFENET2 VO17LAN
C11BEAU DHTABLE2 LEM3 NK05MNIM PBCFIBO SCOLLECT VO17PHD
C11CAL DIGIT LEM4 NK2MFS PBCGANGS SEARCH VO17SORT
C11CAVE DIGIT0 LEM6 NKABD PBCISPIS SEQ198 VO17TV
C11CIR DISNEY2 LINEGAME NKBUILD PBCSEQ SETNJA VODIVIDE
C11GAME1 DIVSEQQ LIQ NKBUS PBCWATER SHHV VOLIS
C11GAR DQUERY LIS NKCABLE PBCWRI SHTH VOMARBLE
C11PAIRS DRASHOOT LNACS NKCITY PERIODNB SPBINARY VOMOVREC
C11PASS DTKSUB LQDFIBO NKCNT1 PIZZALOC SPQUEUE VOROOM
C11PRIME DTTUI1 LQDXEUI NKDIVSEQ PNUMBER SPSEQ VRATF
C11SEQ2 EGG LTPMSEQ NKFLOW POST STABLE VSTEPS
C11SEQ3 ELEVATOR LUBENICA NKGOLF POST3 STMERGE VWORDPOW
C11TEST FIBVAL LUCKYNUM NKGUARD PTRANG SUBSTR WEATHER
C11TOUCH FIRS M00PAIR NKH PVOI14_1 SUPERSUM WORDCNT
C11TRCNT FLOW1 M3TILE NKINV PWALK TFIELD XAYNHA
CAR FLOYD MACHINE NKJUMP PWRFAIL THEME XOINC
CARDSHUF FMATCH MATCH1 NKLETTER PYRAMID2 TJALG XUCXAC
CATALAN FSELECT MAUGIAO NKLINEUP QBBISHOP TNHWIFI
CHAIN2 FWATER MAXARR1 NKLP QBBUILD TOPALIN
CHATCHIT GONDOR MAXNUM NKMAXSEQ QBCAKE TREELINE
CHEAP GPMB MBLAST NKMINES QBGAME TRIBE
CHESSCBG GRAPH_ MCITYHAL NKNUMFRE QBHEAP TTRIP

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

FFLOW NKBRACKE OPTCUT QBPOINT TWIST
NK05DSRT NKGAME PALDR QTREEV
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.