Huy Nguyen Quang

@huygiun

Viet Nam, Ha Long

Institution: Truong THPT CHL

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

GRAPH_ NKLINEUP
GSS NKONEARC
KGSS NUMBER
LATGACH4 QBPOINT
MESSAGE QMAX
NKBRACKE TJALG
NKINV WEATHER

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CRATE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.