Nguyễn Thị Huyền Trang

@huyentrang0909

Viet Nam, Hà Tĩnh

Institution: Huơng Sơn

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AVLBIT NKMAXSEQ
FINDNUM NKPALIN
IOIBIN PNUMBER
MESSAGE TJALG
MPRIME
NKABD
NKH

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

GSS
SHHV
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.