Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

C11BC2 KANDP MMOD29 QBMST
CHAIN2 KQUERY NKCOMP QBSCHOOL
FLOYD LINEGAME NKGUARD QBSTR
GSS LIQ NKINV QMAX
HSPC14A LIS NKLEAGUE SUBSTR
HSPC14J LUCKY13 NKLINEUP VBGRASS
HSPC14L MMASS PCIRCLE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.