Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ASSIGN1 NKNL QBDIVSEQ
BASEH NKSP QBMSEQ
HAOI6000 NKSTEP QBROBOT
LITES NKTARDY QBSQUARE
MAXARR1 NUMBER
MTWALK POWER
NK05DSRT QBBUILD

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BOSS MEDIAN
GLOVE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.